Azərbaycan Respublikasının

Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının

3 oktyabr 2018-ci il tarixli 5/1 nömrəli

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin

Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

  1. Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi (bundan sonra – Baş İdarə) Bakı şəhərində (bundan sonra - regionda) mədəniyyət və incəsənət sahələrində (bundan sonra - müvafiq sahədə) dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən Nazirliyin struktur qurumudur.
  2. Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarını, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Kollegiya qərarlarını, əmrlərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
  3. kən digər icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünü idarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
  4. müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.
  5. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

   

   

  1. Baş İdarənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
  2. və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;
  3. regionda müvafiq sahənin inkişafına yönəldilmiş müxtəlif proqramlar işləyib hazırlayır və həyata keçirir.

   

  1. BAŞ İDARƏNİN VƏZİFƏLƏRİ
  2. Baş İdarə bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
  3. normativ tənzimlənməni həyata keçirmək;
  4. müvafiq sahədə dövlət proqramlarının layihələrinin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
  5. dövlət proqramlarının və inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
  6. Regionda Nazirliyin tabeliyində olan müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirmək;
  7. dövlət nəzarətini və monitorinqini həyata keçirmək;
  8. da insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək və onların pozulmasının qarşısını almaq;
  9. Regionda müvafiq sahədə təhlil və tədqiqat işlərinin aparılmasını təmin etmək, müsbət nəticələri təcrübədə tətbiq etmək;
  10. Regionda qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək;
  11. maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
  12. qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;
  13. , internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək;
  14. təmin etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək və qanunvericiliyə uyğun olaraq  nazirliklə razılaşdırmaqla attestasiyanı keçirmək;
  15. ;
  16. fondlarını və s. zənginləşdirmək, komplektləşdirmək məqsədilə maddi mədəniyyət və nəşr nümunələrini satın almaq, onların qorunması, uçotu, mühafizəsi, təbliği və nümayişini təmin etmək;
  17. olan qurumların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, onların şəbəkəsinin inkişafı və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün tədbirlər görmək;
  18. həmçinin regionun mədəni irsinin təqdim edilməsini və təşviqini təmin edən tədbirlər görmək;
  19. tulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

   

   

   

   

  1. likdir:
  2. hazırlanmasında iştirak etmək;
  3. lardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;
  4. latlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;
  5. mələr etmək, analitik materiallar hazırlamaq, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək, bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş vəsait daxilində müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
  6. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəşrlər, bukletlər, reklam-informasiya məhsulları buraxmaq, habelə kütləvi informasiya vasitələri təsis etmək;
  7. əmlakdan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istifadə etmək;
  8. yəti orqanları və təşkilatlarının mütəxəssislərini cəlb etməklə ekspert şuraları, komissiya və işçi qrupları yaratmaq, səlahiyyətlərinə aid məsələlərə dair metodik materiallar və tövsiyələr hazırlamaq;
  9. Nazirliyin razılığı ilə satınalmaların təşkil olunması üçün qanunvericiliyə uyğun tender komissiyasını yaratmaq;

   

  1. İDARƏNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

   

  1. öz fəaliyyətini bilavasitə və tabeliyində olan qurumlar vasitəsilə həyata keçirir.
  2. təsdiq edilir. Baş İdarənin aparatının işçilərinin say həddi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir. Baş İdarənin fəaliyyətinə nəzarət etdiyi qurumların siyahısını və nomenklaturasını Nazirlik təsdiq edir.
  3. dən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən rəis rəhbərlik edir. Rəis Baş İdarəyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.
  4. dən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən müavini və dövlət qulluqçusu olan digər işçiləri vardır. Müavin və işçilər rəis tərəfindən onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirirlər və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.
  5. Rəis:
  6. edir, onların barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür,müvafiq sahədə fərqlənən işçilərin nazirlik tərəfindən təsis olunmuş döş nişanları və fəxri fərmanlarla təltif edilməsi ilə bağlı təkliflər verir;
  7. nomenklaturasına aid olan Baş İdarənin tabeliyində olan müəssisə və təşkilatlardakı vəzifələr ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin edilməsi üçün təqdimatlar verir;
  8. tədbirlər planlarını təsdiq edir (imzalayır), onların icrasını təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;
  9. ləğv edir;
  10. fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət sifarişlərinə dair sənədləri təsdiq edir;
  11. daxilində strukturuna daxil olmayan tabeliyində olan qurumların (Heydər Əliyev Mərkəzi istisna olmaqla) ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilinidə onların xərclər smetasını təsdiq edir;
  12. işçilərindən ibarət şura yaradılır. Şuranın tərkibinə həmçinin tabeliyindəki müəssisələrinvə təşkilatların rəhbərləri,  mütəxəssislər, yaradıcılıq ittifaqlarının nümayəndələri və alimlər də daxil edilə bilər;
  13. tərəfindən təsdiq edilir;
  14. sələləri müzakirə edir, müvafiq qərarlar qəbul edir;
  15. də səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Şuranın qərarı qəbul edilərkən səslər bərabər olarsa, şuranın sədrinin səsi həlledici hesab edilir;
  16. findən təsdiq edilir, bir nüsxəsi nazirliyə göndərilir;
  17. bir qayda olaraq, rəisin əmri ilə həyata keçirilir;
  18. da rəis bu barədə Nazirliyə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir. Şuranın üzvləri şəxsi fikirlərini Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət nazirinə çatdıra bilərlər;
  19. şuranın iclaslarına zəruri hallarda nazirliyin, digər icra hakimiyyəti orqanlarının və təşkilatlarının, habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri dəvət edilə bilər.
  20. si və həyata keçirilməsi üçün  Baş İdarədə ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən elmi-texniki və ya digər şuralar yaradıla bilər. Şuralar haqqında əsasnamələr rəis tərəfindən təsdiq edilir.